Dr. Berényi Kristóf egyéni ügyvéd

adatkezelési szabályzata

Dr. Berényi Kristóf egyéni ügyvéd (székhely: 1117 Budapest, Hamzsabégi út 15. 5/1.; KASZ: 36072504; adószám: 56574029-1-43; telefonszám: +3630-701-24-05; e-mail:  HYPERLINK “mailto:kristof@berenyi-law.hu” kristof@berenyi-law.hu; cégkapu: 56574029; továbbiakban: Adatkezelő) a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek való maradéktalan megfelelés érdekében a jelen adatkezelési szabályzatot
(továbbiakban: Szabályzat) alkotja. Adatkezelő az ügyfelek által nyújtott személyes és különleges adatokat, információkat a hatályos Európai uniós és magyar adatvédelmi jogszabályok (különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény) és egyéb alkalmazandó jogszabályok teljes körű betartásával kezeli.
A Szabályzat rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette
figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. sz. Rendeletében (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) foglaltakat.

Adatkezelő weboldalára (https://www.berenyi-law.hu) látogató, illetve az Adatkezelővel bármilyen módon kapcsolatba kerülő, továbbá a kapcsolatfelvételt követően esetlegesen megbízási jogviszonyt (továbbiakban: Jogviszony) létesítő személy (továbbiakban: Ügyfél) önkéntes hozzájárulással megadott személyes és különleges adatainak kezelésével kapcsolatos kérdésekről, így az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a személyes adatok megismerésére jogosultak köréről, illetve az adatfeldolgozásról az adatkezelés megkezdése előtt jelen Szabályzat nyújt tájékoztatást. Jelen Szabályzat kiterjed az Ügyfél az adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Adatkezelő kiemeli, hogy a kezelt adatokat biztonságosan tárolja, továbbá Ügyfél számára annak kérése esetén felvilágosítást ad a tárolt adatokról és Ügyfél az adatok törlését – amennyiben annak nyilvántartását, tárolását, megőrzését, továbbítását jogszabály nem írja elő – bármikor, ingyenesen és indokolás nélkül kérheti.

1.) AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Az adatok kezelője a Dr. Berényi Kristóf egyéni ügyvéd

Székhelye:

1117 Budapest, Hamzsabégi út 15. 5/1.

 

 Kamarai azonosítószám (KASZ):

36072504

E-mail címe: HYPERLINK “mailto:berenyiurol@gmail.com” kristof@berenyi-law.hu

Telefonszáma:

+3630-701-2405

2.) VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen Szabályzat elfogadásakor különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről

2000. évi C. törvény a számvitelről

3.) FOGALMAK

2011. évi CXII. törvény 3. § alapján 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat:

A faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

Az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

4.) ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

Ahhoz az érintett hozzájárul (GDPR 6. cikk 1. (bek). a.) pont) és különleges adat esetén GDPR 9. cikk 2. (bek.) a.) pontja alapján)

Szerződés teljesítése érdekében szükséges, (GDPR 6. cikk 1. (bek.) b.) pont) vagy

Azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. (GDPR 6. cikk 1. (bek.) c.) pont).

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes és különleges adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes és különleges adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes és különleges adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Ügyfelet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Ügyfél adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes és különleges adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

Felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

Pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;

Tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes és különleges adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) Magyarországról – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az Ügyfél kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

5.) ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ÉS KÜLÖNLEGES ADATOK, AZOK FORRÁSA, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA:

Adat

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

név

Ügyfél

a) kapcsolatfelvétel

b) ajánlatkérés

c) időpont foglalás

d) szerződés létrehozása

e) szerződés teljesítése

f) számlázás

-érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1a): a) b) c) célok esetében

-szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk 1b: d) e) f) célok esetében

-adattörlésre vonatkozó kérelemig: a) b) c) célok esetében

-szerződés teljesítését követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidő): d) e) célok esetében

Számviteli törvényben meghatározott 8 évig: f) cél esetében

-szerződés teljesítését követő 5, vagy 10 évig (Az ügyvédekről szóló törvény 46.§(5) vagy (6) ), továbbá 53.§(3) esetén): d) e) cél esetében

születési hely, idő

Ügyfél

a) szerződés létrehozása

b) szerződés teljesítése

-szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk 1b): a) b) célok esetében

-szerződés teljesítését követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidő): a) b) célok esetében
-szerződés teljesítését követő 5, vagy 10 évig (Az ügyvédekről szóló törvény 46.§(5) vagy (6) ), továbbá 53.§(3) esetén): a) b) cél esetében

édesanyja neve

Ügyfél

a) szerződés létrehozása

b) szerződés teljesítése

szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk 1b): a) b) célok esetében

szerződés teljesítését követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidő): a) b) célok esetében
-szerződés teljesítését követő 5, vagy 10 évig (Az ügyvédekről szóló törvény 46.§(5) vagy (6) ), továbbá 53.§(3) esetén): a) b) cél esetében

különleges adat

Ügyfél

a) kapcsolatfelvétel

b) ajánlatkérés

c) szerződés létrehozása

d) szerződés teljesítése

szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk 1b) c): a) b) c) d) célok esetében

-érintett ügyfél hozzájárulása (GDPR 9. cikk (2) bekezdés a.): a) b) c) d) célok esetében

szerződés teljesítését követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidő): a) b) c) d) célok esetében

-szerződés teljesítését követő 5, vagy 10 évig (Az ügyvédekről szóló törvény 46.§(5) vagy (6) ), továbbá 53.§(3) esetén): a) b) c) d) cél esetében

e-mail cím

Ügyfél

a) ajánlatkérés

b) kapcsolatfelvétel

c) időpont foglalás

d) szerződés létrehozása

e) szerződés

teljesítése

f) kapcsolattartás

-érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1a): a) b) c) f) célok esetében

-szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk 1b): d) e) f) célok esetében

-adattörlésre vonatkozó kérelemig: a) b) c) f) célok esetében

-szerződés teljesítését követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidő): d) e) f) célok esetében

-szerződés teljesítését követő 5, vagy 10 évig (Az ügyvédekről szóló törvény 46.§(5) vagy (6) ), továbbá 53.§(3) esetén): d) e) f) cél esetében

telefonszám

Ügyfél

a) kapcsolatfelvétel

b) kapcsolattartás

c) ajánlatkérés

d) szerződés létrehozása

e) szerződés teljesítése

-érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1a): a) b) c) d) e) célok esetében

-szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk 1b): e) f) célok esetében

-adattörlésre vonatkozó kérelemig: a) b) c) d) célok esetében

-szerződés teljesítését követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidő): e) f) célok esetében

-szerződés teljesítését követő 5, vagy 10 évig (Az ügyvédekről szóló törvény 46.§(5) vagy (6), továbbá 53.§(3) esetén): e) cél esetében

lakcím

Ügyfél

a) szerződés létrehozása

b) szerződés teljesítése

c) számlázás

-szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk 1b): a) b) célok esetében

-jogi kötelezettség telejsítése (GDPR 6. cikk 1c): c) cél esetén)

-szerződés teljesítését követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidő): a) b) célok esetében

Számviteli törvényben meghatározott 8 évig: c) cél esetében

-szerződés teljesítését követő 5, vagy 10 évig (Az ügyvédekről szóló törvény 46.§(5) vagy (6) ), továbbá 53.§(3) esetén): a) b) cél esetében

bankszámla adatok (számlavezető bank neve, bankszámla száma)

Ügyfél

a) szerződés létrehozása

b) szerződés teljesítése

c) számlázás

d) szolgáltatás ellenértékének megfizetése

-szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk 1b): a) b) c) d) célok esetében

-szerződés teljesítését követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidő): a) b) d) célok esetében

Számviteli törvényben meghatározott 8 évig: c) cél esetében

-szerződés teljesítését követő 5, vagy 10 évig (Az ügyvédekről szóló törvény 46.§(5) vagy (6) ), továbbá 53.§(3) esetén): b) d) cél esetében

A személyes és különleges adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Cookie (Süti):

A weboldal cookie-kat (sütik) használ. A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, ami az Ügyfél számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie (süti) célja a weboldal megfelelő működésének, az alapvető és kényelmi funkcióknak a biztosítása, illetőleg szerepet kap a weboldal biztonságának növelése, a weboldal fejlesztése és a látogatási statisztikák létrehozása vonatkozásában is. A cookie-k (sütik) használata kizárólag akkor történik meg, ha azt az Ügyfél böngészője engedélyezi. Az engedélyezés az Ügyfél böngészőjének a beállításának függvénye. Az Ügyfél a weboldal megnyitásával hozzájárul a cookie-k (sütik) használatának engedélyezéséhez.

6. ) ADATFELDOLGOZÓK, A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik:

            Rába Judit egyéni vállalkozó, mint könyvelő

Székhely: 2111. Szada, Szabadság u. 56.

Nyilvántartási szám: 51698573

Adószám: 68403977-1-33

Továbbított adat típusa: ügyfél neve, címe, bankszámla adatai.

Az adatfeldolgozás célja: könyvelési feladatok ellátása különösen, de nem kizárólagosan az Adózás rendjéről és a Számvitelről szóló törvények rendelkezéseinek megfelelően, az irányadó jogszabályokban meghatározott adatok felhasználásával.

Magyar Hosting Kft., mint tárhelyszolgáltató

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Cégjegyzékszám: 01-09-968314

Adószám: 23495919-2-41

Továbbított adat típusa: ügyfél neve, e-mail címe

Adatkezelés célja: a Társaság Weboldalán található üzenetküldő rendszer üzemeltetése

 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Szabályzat módosításával tájékoztatja Ügyfelet.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Ügyfél kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat, ide nem értve Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások teljesítése érdekében a szükséges adatok Adatkezelő szerződéses partnereinek történő átadását.

7.) AZ ÜGYFÉL JOGAI

Az Ügyfél kérelmezheti Adatkezelőnél, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes és különleges adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az Ügyfél kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes és különleges adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását– amennyiben annak nyilvántartását, tárolását, megőrzését, továbbítását jogszabály nem írja elő. Ezen túlmenően joga van arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes és különleges adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatósághoz való jog). Az érintett jogosult továbbá az adatkezeléshez történt hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, ez azonban nem érinti a hozzájárulás alapján végrehajtott, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Alább az érintett egyes jogainak rövid ismertetése:

Hozzáférés a személyes és különleges adatokhoz

Az Adatkezelő az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes és különleges adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes és különleges adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

az adatkezelés célja(i);

az adatkezeléssel érintett személyes és/vagy különleges adatok fajtái;

az Ügyfél személyes és/vagy különleges adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);

az adatkezelés tervezett időtartama;

az Ügyfél jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;

a Hatósághoz való fordulás lehetősége;

az adatok forrása;

az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes és különleges adatok másolatát díjmentesen az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. Az Ügyfél által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Ügyfél elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül, közérthető formában, az Ügyfél kérelmére megadni a tájékoztatást. Az Ügyfél a hozzáférés iránti kérelmét az 1.) pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be.

Kezelt adatok helyesbítése

Az Ügyfél kérelmezheti az Adatkezelőnél (az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken) pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi.

Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog), zárolása

Az Ügyfél kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes vagy különleges adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Ügyfélre vonatkozó személyes vagy különleges adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

az Ügyfél visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;

az Ügyfél tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;

a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;

a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Ügyfél kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes vagy különleges adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Kezelt adatok korlátozása

Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes és különleges adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

az Ügyfél vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és az Ügyfél ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ügyfél igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az Ügyfél tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ügyfél hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az Ügyfelet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ügyfelet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Tiltakozáshoz való jog

Az Ügyfél abban az esetben tiltakozhat személyes vagy különleges adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés:

közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;

profilalkotáson alapul.

Az Ügyfél tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ügyfél érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés, illetve az ehhez kapcsolódó profilalkotás érdekében történik, az Ügyfél jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha az Ügyfél tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Ügyfelet a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Ügyfelet. Ha az Ügyfél elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ügyfél kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Ügyfelet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Ügyfél panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Ügyfél kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az Ügyfél kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

8.) ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Ügyfelek hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint arra feljogosított alkalmazottai, Adatkezelő megbízói, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg a jogszerű mértékben, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

Adatkezelőnél az alábbi adatvédelmi megoldások állnak rendelkezésre:

a papír alapú adathordozók (tipikusan: a beteg kartonok) zárható helyiségben kerülnek elhelyezésre, az azokhoz történő hozzáférés korlátozott az arra jogosultak körére;

a számítógépes adathordozók túlfeszültség védelemmel vannak ellátva áramszünet esetére;

a számítógépes adathordozók tűzfallal, valamint vírusirtóval védettek;

a számítógépes adathordozók a belső behatolástól védettek, a számítógép felhasználói fiókja jelszóval védett;

Adatkezelő rendelkezik iratmegsemmisítő eszközzel.

Az adatkezelés adatvédelmi hatásvizsgálat szempontjából biztonságos.

9.) ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE ÉS BEJELENTÉSE

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a NAIH részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;

Adatkezelő neve, elérhetősége;

az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;

a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

az érintett személyes adatok köre;

az érintettek köre és száma;

az adatvédelmi incidens időpontja;

az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;

az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

10.) JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a hatályos jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban az Ügyfél úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni az kristof@berenyi-law-hu HYPERLINK “mailto:dermamed@dermamed.hu”  e-mail címre, vagy a 1117 Budapest, Hamzsabégi út 15. 5/1. postai címre.

Amennyiben az Ügyfél úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap:  HYPERLINK “http://naih.hu/” http://naih.hu

Panaszkezelés:  HYPERLINK “http://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html” http://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

BÍRÓSÁGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az Adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az Adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

A bíróság elrendelheti ítéletének – az Adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

KÁRTÉRÍTÉS ÉS SÉRELEMDÍJ

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az Adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jelen Adatkezelési Szabályzat verziószáma v1.0.

Jelen v1.0. verziószámú Adatkezelési szabályzat 2020. szeptember 23. napjától hatályos.

Scroll to Top